Algemene voorwaarden Toneelvereniging Schakels Hoogwoud

 

1 Definities

De hierna meteen beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

1. 1Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Toneelvereniging Schakels;

1.2. Voorstelling: de georganiseerde gebeurtenis waarvoor Toneelvereniging Schakels toegangsbewijzen uitgeeft;

1.3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Toneelvereniging Schakels een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Voorstelling;

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Toneelvereniging Schakels en klant;

1.5. Toegangsbewijs: het document dat dient als toegangsbewijs voor een voorstelling;

1.6. Toneelvereniging Schakels: de vereniging is gevestigd te gemeente Opmeer.

 

2 Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Toneelvereniging Schakels.

2.2. De toepassing van andere voorwaarden van Klant wijst Toneelvereniging Schakels uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Toneelvereniging Schakels is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te alle tijden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Toneelvereniging Schakels te raadplegen.

 

3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen van de betaling via Ideal.

3.2. Indien de Klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Toneelvereniging Schakels langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Toneelvereniging Schakels is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Toneelvereniging Schakels passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Toneelvereniging Schakels daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Toegangsbewijzen zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres te gebruiken. Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Toegangsbewijzen, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Toegangsbewijs bij Klant vanaf het moment dat de Toegangsbewijzen hem hebben bereikt.

3.5. Toegangsbewijzen kunnen bij ziekte of calamiteit worden gerestitueerd. Klant kan hiervoor contact opnemen met Toneelvereniging Schakels via mail toneelverenigingschakels1@gmail.com Bij het niet op komen dagen wordt er naderhand geen restitutie verleend.

  

4 Prijzen en betaling

4.1. Klant betaalt de bestelde kaarten voor de voorstelling de door Schakels vastgestelde prijs.Betaling vindt plaats door op de website van Toneelvereniging Schakels aangegeven wijze.

4.2. Alle prijzen van Toneelvereniging Schakels zoals vermeld op de website zijn in euros.

4.3. Toneelvereniging Schakels brengt geen service- of administratiekosten in rekening.

 

5 Leveringstermijnen

5.1. Toegangsbewijzen worden verstuurd via elektronische weg na betaling aan Toneelvereniging Schakels en zal het door klantopgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Toneelvereniging Schakels een nieuw e-mailadres heeft meegedeeld.

 

6 Privacy

6.1. De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en toestemming is verleend om evt te gebruiken voor nieuwsbrief aan te geven bij de betaling. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.